© PT. Indoplastika Jaya Abadi, Jl. Raya Kletek 196-197, Sidoarjo, 61257 Indonesia

CONTACT

PT. Indoplastika Jaya Abadi

Jl. Raya Kletek 196-197 Sidoarjo, 61257 Indonesia t: + 62 - 31 - 7882417 e: marketing@indoplastika.com

E-mail Address :

Sales, marketing dan product info

Dapat mengemail ke : marketing@indoplastika.com

Human Resources

Dapat mengemail ke : humanresources@indoplastika.com
PT. Indoplastika Jaya Abadi
© PT. Indoplastika Jaya Abadi Jl. Raya Kletek 196-197 Sidoarjo, 61257 Indonesia

CONTACT

PT. Indoplastika

Jaya Abadi

Jl. Raya Kletek 196-197 Sidoarjo, 61257 Indonesia t: + 62 - 31 - 7882417 e: marketing@indoplastika.com

E-mail Address :

Sales, marketing dan product info

Dapat mengemail ke : marketing@indoplastika.com

Human Resources

Dapat mengemail ke : humanresources@indoplastika.com